terug

Villa voor iedereen
Villa voor de gasten
Villa voor vrijwilligers
Giften voor villa

 
 ROUTEBESCHRIJVING
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

naar home
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
  Financieel verslag  
     
 

De belangrijkste kost in de exploitatierekening is de personeelskost, geraamd op 650.000 euro wanneer het project op kruissnelheid werkt. Daarnaast zijn ook de indirecte werkingskosten van 152.000 euro een belangrijke kostenpost. De gedetailleerde exploitatierekening voor de eerste drie werkingsjaren 2009-2011 vertoont een gemiddeld tekort van ongeveer 520.000 euro. Om de eerste drie jaar op een zekere manier te kunnen doorkomen, moet de VZW Villa Rozerood een structurele meeropbrengst per jaar genereren van ongeveer 500.000 euro via een regulier financieringskanaal (RIZIV-financiering) en 20.000 euro via fondsen, mecenaat en sponsoring.
De huidige en toekomstige financieringskanalen zijn de volgende:

Omzet
Wie gebruik maakt van Villa Rozerood betaalt voor zijn verblijf. De prijszetting is een sociale prijszetting die varieert naargelang familie- of groepsvakantie en verder kan worden aangepast naargelang de financiële situatie van de gezinnen.

Eigen middelen
De Stichting voor Palliatieve Zorg, initiatiefnemer van Villa Rozerood, engageert zich tot een jaarlijkse inbreng van 70.000 euro gedurende de drie eerste jaren (2009 - 2011) ter ondersteuning van de exploitatie.

Overheidsinbreng
Op lange termijn blijft het initiatief slechts rendabel indien het verder wordt ingebed in een regulier financieringskanaal. De ondersteuning door de Vlaamse Regering voor de definitieve RIZIV erkenning   op Federaal niveau als initiatief voor respijtopvang vormde voor Villa Rozerood de eerste aanzet tot een reguliere financiering. Via deze beslissing krijgt Villa Rozerood  een permanente jaarlijkse financiering voor 2/3de van het personeelskader.

Fondsen, mecenaat en sponsoring
Gedurende de voorbije jaren zijn reeds heel wat contacten gelegd die, dankzij de financiële inbreng en erkenning van het project vanwege de Vlaamse Gemeenschap, hopelijk ook in de toekomst  zullen gehonoreerd worden. Een belangrijke en ten zeerste gewaardeerde pijler hhier is de jaarlijks weerkerende steun vanwege Kom op tegen Kanker  In het kader van mecenaatswerking en giften van privé-personen en van bedrijven, is het uitermate belangrijk dat de VZW een erkenning heeft voor het uitrekken van attesten van fiscale vrijstelling van giften.
De fiscale aftrekbaarheid van giften kan vanaf 40 euro.